Wiki

Cash flow

Op deze wikipagina leggen we uit waarom cashflow zo belangrijk is voor elke onderneming. Wat is het precies? Hoe wordt de cashflow berekend? Welke gevolgen zijn verbonden aan goede en slechte cashflow? Klopt het dat banken en analisten vaak een andere definitie hanteren? Wat leert de cashflowpositie over een bedrijf? En veel meer.

Cash flow

Wat is cash flow?

Cashflow is een handig instrument om uw financiële positie op de voet te volgen. Ook banken bestuderen de evolutie van uw cashflow bij de beoordeling van uw kredietaanvraag. Maar wat is nu die cashflow en hoe kan u die zelf berekenen? De eerste en logische definitie van cashflow is geldstroom. In deze betekenis is de cashflow het verschil tussen inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode (een maand, een jaar). 

Cashflow berekenen

Om een juist beeld van uw geldstroom te krijgen, moet u naar alle elementen kijken die de geldcirculatie binnen uw onderneming bepalen. In elke onderneming zijn er inkomende en uitgaande geldstromen. Het saldo of verschil tussen deze twee geldstromen, levert de uiteindelijke geldstroom of cashflow op.

Cashflow = inkomende geldstroom – uitgaande geldstroom

Er moet dus zowel rekening worden gehouden met de gewone exploitatiestroom (inkomsten uit de verkoop van uw product, uitgaven voor de aankoop van grond- en hulpstoffen, de betaling van lonen, ...) als met elementen buiten de normale bedrijfsactiviteit. Wat dit laatste betreft, denken we bijvoorbeeld aan de louter financiële geldstroom (inkomsten uit beleggingen, kapitaalaflossingen en intrestbetalingen, opname van kaskrediet...). Dit onderscheid is belangrijk om tot een totaalbeeld te komen van alle geldstromen in een onderneming. 

Wat zijn de gevolgen van een positieve / negatieve cashflow?

Cashflow berekenen is een eerste stap. De opvolging en eventuele bijsturing de tweede. Stel dat uw cashflow verschillende maanden positief was. In de laatste maand stelt u echter vast dat er een tekort was aan financiële middelen om alle betalingsverplichtingen na te komen. Dan kunt u dankzij een grondig onderzoek van de cashflowelementen de oorzaak hiervan achterhalen.

Een negatieve cashflow betekent dat er meer geld de onderneming verlaat, dan dat er binnenkomt en dat heeft aanzienlijke gevolgen. Het is niet anders dan bij een gezin dat meer uitgeeft dan het binnenkrijgt. Dat zorgt ervoor dat er leningen moeten worden aangegaan om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. En geld lenen kost niet alleen geld, het is sinds de financiële crisis ook moeilijker geworden. Als de cashflow te lang negatief is, dan ontstaat een negatieve spiraal en is het moeilijk om daar nog uit te geraken. Betrek uw ganse organisatie als er cashflowproblemen opduiken. Elke afdeling kan haar steentje bijdragen.

Bij een positieve cashflow daarentegen lopen alle operaties binnen de onderneming gesmeerd. U kunt aan uw verplichtingen voldoen. Sommige ondernemingen maken van een positieve cashflow zelfs gebruik om hun leveranciers contant te betalen, maar in ruil daarvoor eisen ze dan een extra korting. Op die manier winnen ze extra rendement en ontstaat juist een positieve spiraal.

Met andere woorden: cashflow is de smeerolie van een bedrijf. En als daar niet genoeg van aanwezig is in het raderwerk, begint de motor te sputteren.

Lees ook: 

Oorzaken van een negatieve cash flow

Bij een herhaaldelijke negatieve cashflow dringt zich een kritische analyse op en kan er worden bijgestuurd. Om te onderzoeken wat aan de basis ligt van de negatieve cashflow dient u een aantal zaken kritisch onder de loep te nemen.

Hoe evolueert uw afzet (volume) en wat is uw prijzenpolitiek? Verkoopt u minder en/of verkoopt u tegen te lage prijzen? Hoeveel tijd hebt u nodig om uw voorraad aan eindproducten te verkopen? Als die ‘rotatietijd’ oploopt, dan gebruikt u steeds meer middelen voor de voorraadfinanciering. En die gaan dan weer verloren voor andere financieringsdoeleinden. Vergelijk het betalingskrediet dat u aan uw klanten geeft met het leverancierskrediet. Evalueer uw financieringsmethodes: financiert u langlopende activa zoals bedrijfsgebouwen met kortlopende middelen (bijvoorbeeld kaskrediet), dan zit uw financieringsstructuur grondig fout. Door deze brede waaier aan elementen op te volgen, kunt u tijdig achterhalen waar de problemen zich situeren en ingrijpen waar nodig. Zo wordt de cashflow een écht beheersinstrument voor uw onderneming.

Een andere definitie: winst na belastingen en afschrijvingen

Vaak wordt er nog een andere definitie gehanteerd voor cashflow: de winst na belastingen en afschrijvingen.

Cashflow = winst na belastingen en afschrijvingen

In de financiële analyse van banken en in jaarverslagen gebruikt men cashflow in deze betekenis. Zo zaait men in feite verwarring omdat cashflow hier niets te maken heeft met de eigenlijke geldstroom.

Winst is immers het saldo van opbrengsten en kosten en die vallen niet steeds samen met ontvangsten en uitgaven. Een opgestelde verkoopfactuur wordt in de boeken immers al bij de opbrengsten gerekend en draagt dus bij tot de winst. Maar zolang ze niet betaald is, draagt ze natuurlijk niet bij tot de geldstroom en is het geld ervan niet ter beschikking om uitgaven te doen. Het omgekeerde geldt ook als er gekocht wordt met leverancierskrediet. En afschrijvingen zijn kosten, die in de boekhouding hun weerslag vinden, maar waar geen uitgave van geld aan te pas komt.

Hoewel de term cashflow hier dus een ongelukkige keuze is, wordt die tweede definitie toch veel gebruikt. Vooral dan door externe waarnemers zoals aandeelhouders en banken. In deze betekenis geeft de cashflow immers weer hoeveel geldmiddelen er in een bepaalde periode door een onderneming “verdiend” werden. Deze middelen kunnen onder meer gebruikt worden voor de financiering van investeringen, de terugbetaling van schulden en winstuitkeringen. 

Cashflow als graadmeter voor solvabiliteit

Banken en andere externe waarnemers hanteren meestal de tweede definitie van cashflow als één van de instrumenten om de solvabiliteit van een onderneming te beoordelen.

Solvabiliteit = de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan

In dit opzicht is cashflow beter geschikt om de resultaten van verschillende ondernemingen te vergelijken. Hier kijkt men verder dan alleen de winst.

Onderneming A kan er immers een andere afschrijvingspolitiek op nahouden dan onderneming B. Zo kan onderneming A sneller afschrijven om in de beginjaren de winst te drukken en minder belastingen te moeten betalen. Door voor alle ondernemingen deze afschrijvingen bij de winst na belastingen op te tellen, wordt dit effect weggewerkt en bekomt men een instrument dat vergelijking tussen ondernemingen uit dezelfde sector mogelijk maakt. De cashflow wordt eveneens gebruikt door beursexperts om zich een idee te vormen over de huidige koers en het groeipotentieel van een aandeel.

Conclusie

Cashflow is in wezen niets anders dan het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven. En net zoals bij een gezin, komt het er bij een onderneming op aan dat er niet meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt. Als dat wel het geval is, is de cashflow negatief en dan kan er een negatieve spiraal ontstaan. Het komt er in de praktijk dus op neer om uw geldstromen goed in kaart te brengen en te plannen.

Banken en analisten hanteren echter vaak een andere definitie van cashflow. Die heeft in wezen niets te maken met de geldstromen, maar schept wel duidelijkheid over de algemene solvabiliteit. Wanneer u als ondernemer met de voeten op de grond blijft, moet u er echter in de eerste plaats voor zorgen dat de geldstromen positief blijven. Als dat in verschillende periodes niet het geval is, is het tijd om aan de oorzaken van de negatieve cashflow te werken. Dat kan bijvoorbeeld door de prijzen te verhogen en door meer of sneller te verkopen. Tijdig ingrijpen is alleszins de boodschap, want cashflow is en blijft de smeerolie van elke onderneming. 

FAQ

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Neem dan even contact met ons op. Als wij u niet kunnen helpen, dan vinden we mogelijk wel iemand in ons netwerk die u van dienst kan zijn.

Contact