Wiki

Juridisch incasso

U hebt een klant gecontroleerd op het moment van acceptatie. Uw klant heeft uw rappelprocedure doorlopen. Zonder resultaat. Ook minnelijk incasso via een externe partner kon uw klant niet tot betaling aanzetten. Ja, ondanks alle pogingen zijn er klanten die halsstarrig weigeren te betalen? Vaak zit er dan niets anders op dan een juridische procedure aan te spannen.

Bent u op zoek naar een incassobureau? Dan kan u bij Atradius Collections terecht.

Juridisch incasso

Hoe werkt juridisch incasso?

Als een debiteur na herhaalde aanmaningen niet wil betalen, dan kan de leveracier aan de rechtbank vragen om een gedwongen betaling op te leggen.

Dit begint met de volgende twee stappen:

  1. In de eerste plaats moet u de juiste rechter aanspreken. Dit slaat zowel op het type rechter (handelsrechter of burgerlijke rechter) als op de plaats waar het geding gevoerd moet worden. Bij vorderingen tussen bedrijven onderling is vaak contractueel vastgelegd welke rechtbank bevoegd is. Meestal staat dit in de algemene voorwaarden, op de bestelbon en op de factuur. Is dat niet het geval, dan is het doorgaans de rechtbank van de plaats waar de schuldenaar gevestigd is. Die zal dan een uitspraak doen over hoe de schuldeiser alsnog vergoed kan worden.
  2. Eens u de juiste rechter heeft geïdentificeerd, moet u de wanbetaler dagvaarden. Het is een gerechtsdeurwaarder die de dagvaarding betekent (bezorgt) aan de schuldenaar. Dit wil zeggen dat u hem officieel op de hoogte brengt dat u de rechtbank zult inschakelen om de vordering gedwongen te laten innen. In een aantal gevallen volstaat dit alsnog om een betaling te verkrijgen.

Wat is de rol van de deurwaarder?

Eens de rechter het vonnis heeft uitgesproken, wordt opnieuw de gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. De deurwaarder is een openbaar ambtenaar die naast de dagvaarding ook met de uitvoering van het vonnis wordt belast. Dat betekent dat hij het geld kan opeisen bij de wanbetaler of er een afbetalingsplan mee kan afsluiten. Lukt dat niet, dan kan hij de rechter de toestemming vragen om beslag te leggen op het loon of de goederen van de schuldenaar. Die kunnen vervolgens verkocht worden, zodat met de opbrengst de schuldeiser kan betaald worden.

De macht van een deurwaarder gaat dus veel verder dan die van een advocaat. De advocaat kan de schuldenaar enkel wijzen op de juridische gevolgen van zijn wanbetaling. Al zal dat soms voldoende zijn om een (deel-)betaling te forceren. Vreemde ogen dwingen altijd.

Tip: Schakel nooit een incassobureau in als uw advocaat al gedreigd heeft met een gerechtelijke procedure. Het ondermijnt uw geloofwaardigheid. U dreigt met gerechtelijke stappen en voert uw dreigement niet uit. Omgekeerd kan natuurlijk wel.

Procedure onbetwiste schuldvorderingen

Intussen evolueert de Belgische wetgeving inzake de opeising van onbetaalde facturen. Een wetsontwerp stelt dat de afhandeling van onbetwiste schulden tussen ondernemingen onderling in de toekomst via administratieve weg moet afgehandeld te worden. Dit betekent dat een bedrijf binnenkort rechtstreeks een deurwaarder zal kunnen inschakelen om tegoeden bij een andere onderneming in te vorderen.

Voor de gedwongen invordering bij een particulier blijft de tussenkomst van een rechtbank vereist.

Past u de gerechtelijke invordering voor iedereen toe?

Overweeg pas een gerechtelijke invordering als:

  • het in te vorderen bedrag voldoende groot is
  • u een redelijke kans ziet om uiteindelijk toch betaald te worden

Aan de inschakeling van het gerecht en een deurwaarder zijn heel wat kosten verbonden. Vraag uw raadsman daarom vooraf wat het u zal kosten en wat de slaagkansen zijn. Vraag ook of u de kosten zelf moet dragen of u ze kunt afwentelen op de schuldenaar. De start van de procedure moet u meestal voorfinancieren.

Waar moet u op letten bij juridisch incasso?

Een aangetekende rappel versturen als laatste stap is aan te bevelen voor u juridische actie onderneemt. Op die manier krijgt u het onomstotelijke bewijs dat de klant zijn vordering heeft gehad. Als hij er niet op reageert, wordt de vordering bovendien beschouwd als aanvaard.

U zorgt er best voor dat u zo sterk mogelijk aan een juridische zaak kunt starten. Dit betekent dat u uw facturen steeds volledig op orde hebt. Denk ook aan getekende bestelbons en leveringsbewijzen. Zo kan een schuldenaar geen vormgebrek inroepen om ze te betalen. Ook kunt u in uw algemene voorwaarden opnemen welke rechtbank bevoegd is en welke kosten bij wanbetaling ten laste van de klant komen.

6 clausules die niet in uw algemene voorwaarden mogen ontbreken

Wat als er geen betalingstermijn is overeengekomen?

De Europese Commissie heeft zich aan de zijde van de schuldeisers geschaard. De Europese richtlijn op de betalingsachterstand stelt dat overheidsinstanties hun facturen binnen de dertig dagen moeten betalen. Voor bedrijven is dit eveneens het geval, tenzij er een andere termijn is afgesproken. Uitzonderingen zijn alleen toegestaan als bewezen kan worden dat nog langere betalingstermijnen voor geen van beide partijen nadelig zijn.

In de praktijk proberen vooral grote bedrijven van deze uitzondering gebruik te maken om van hun kleine leveranciers een lange periode van betalingsuitstel te bekomen.

Houden de schuldenaars zich niet aan deze termijnen? Dan zijn ze automatisch intresten en invorderingskosten verschuldigd. Die laatste vergoeding bedraagt standaard 40 euro. Ze is van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Hierdoor moet ze niet extra worden gevraagd.

FAQ

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Neem dan even contact met ons op. Als wij u niet kunnen helpen, dan vinden we mogelijk wel iemand in ons netwerk die u van dienst kan zijn.

Contact