Wiki

Liquiditeit

Liquiditeit is een term die aangeeft of een bedrijf alle kortlopende schulden (tot maximaal een jaar) kan betalen. De belangrijkste reden om de liquiditeit te berekenen, is dus om te weten of een bedrijf over voldoende liquide middelen beschikt om aan alle kortlopende betalingsverplichtingen te voldoen. Op deze wikipagina leest u er alles over.

Liquiditeit

Wat is liquiditeit?

Liquiditeitsratio’s geven aan of er voldoende geld in kas is of op de bankrekening staat om aan alle kortlopende financiële verplichtingen te voldoen. Denk daarbij aan schulden en openstaande rekeningen. Een bedrijf is liquide als de betaling van deze financiële verplichtingen geen probleem is. Lukt dit niet, dan is het bedrijf niet liquide of illiquide.

Wat is het verschil tussen liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit?

 • Liquiditeit geeft aan of een bedrijf op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.
 • Solvabiliteit geeft aan of een bedrijf op lange termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.
 • Rentabiliteit geeft weer hoeveel winst een bedrijf per geïnvesteerde euro maakt. 

Hoe berekent u de liquiditeit?

Voor inzicht in de liquiditeit kunt u de current ratio, de quick ratio (ook wel acid test ratio genoemd) of het nettowinstkapitaal berekenen. De current ratio wordt het meest gebruikt. De quick ratio lijkt op de current ratio, maar hierin wordt de goederenvoorraad niet meegenomen. Deze goederen moeten eerst verkocht en betaald worden en dat tijd vraagt. Daarom worden de voorraden vaak niet meegerekend voor inzicht in betalingsverplichtingen op korte termijn. Het nettowinstkapitaal geeft aan welk deel van het bedrijfsvermogen liquide is, dus hoeveel kapitaal overblijft nadat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. 

 • Formule current ratio: (vlottende activa + liquide middelen) / kort vreemd vermogen
 • Formule quick ratio: (vlottende activa + liquide middelen - voorraden) / kort vreemd vermogen
 • Formule nettowinstkapitaal: vlottende activa + liquide middelen – kort vreemd vermogen

Hoe maakt u een liquiditeitsbegroting?

Als een liquiditeitsbegroting maakt, dan dient u rekening te houden met drie ‘soorten’ inkomsten en uitgaven:

 1. uit bedrijfsactiviteiten
 2. uit investeringen
 3. uit financiering.

De eerste geldstroom komt voort uit de activiteiten van het bedrijf, zoals inkoop en verkoop van goederen. Investeringen (bijvoorbeeld in een pand of in kantoorapparatuur) en financieringen (van én naar schuldeisers) worden apart benoemd. Dit doet u voor een bepaalde periode. Als u vervolgens de huidige en de verwachte cashpositie met elkaar vergelijkt, heeft u inzicht in de netto toe- of afname van uw liquide middelen. En dan weet u meteen of u moet ingrijpen of niet.

Waarom is een liquiditeitsprognose belangrijk?

De berekening van de liquiditeit is een momentopname. Een bedrijf krijgt echter dagelijks bestellingen en rekeningen binnen. Elke dag gaan er goederen buiten, zodat de liquiditeitsratio’s vandaag een ander beeld zullen geven dan morgen. Bedrijven stellen daarom vaak een liquiditeitsprognose (ook wel liquiditeitsbegroting genoemd) op om een inschatting te maken van de inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode en dus van de liquide middelen die in de toekomst beschikbaar zullen zijn. Deze prognose is een van de belangrijkste elementen van het financieel management van ondernemingen, zeker voor startende ondernemers. Starters hebben vaak weinig financiële reserves en vergeten wel eens dat ze inkomstenbelasting moeten betalen en tal van andere kosten hebben. De omzet is dus zeker geen netto beschikbaar inkomen.

Een andere reden om een liquiditeitsprognose te maken, is om inzicht te krijgen in vrij beschikbaar kapitaal. Als u weet welke financiële verplichtingen u heeft en als u weet dat u aan deze verplichtingen kunt voldoen, dan weet u ook hoeveel kapitaal u overhoudt om bijvoorbeeld investeringen te doen. Een belangrijke voorwaarde voor de groei van uw bedrijf.

Wat is een goede liquiditeit?

Een current ratio van 1,5 wordt als goed beschouwd. Bij een current ratio van 2 of hoger is het bedrijf absoluut veilig op vlak van liquiditeit. Voor de quick ratio geldt een uitkomst van 1 of hoger als goed. Bij de berekening van het nettowinstkapitaal moet de uitkomst simpelweg positief zijn. Het bedrijf is dan liquide. Bij een negatieve uitkomst is het bedrijf illiquide. 

Hoe kunt u uw liquiditeit verbeteren?

Er zijn een aantal mogelijkheden om uw liquiditeit te verbeteren.

 • Let op de betalingstermijn. Als u de betalingstermijn kunt verlengen van de rekeningen die u zelf moet betalen en / of de betalingstermijn van de facturen die u zelf verstuurt kunt verkorten, dan heeft u langer geld in kas. U krijgt uw geld immers sneller en hoeft zelf pas later te betalen.
 • Let op uw debiteurenbeheer. Dit sluit aan bij het vorige punt. Hoe strakker uw debiteurenbeheer is (en hoe eerder u dus facturen, betalingsherinneringen en aanmaningen stuurt) hoe eerder u betaald wordt.
 • Factoring. U kunt toekomstige kasstromen (geld waar uw bedrijf recht op heeft, maar nog niet heeft ontvangen) ook al in geld omzetten. U verkoopt dan bijvoorbeeld uw debiteurenportefeuille aan een factoringmaatschappij.

Waarom is een goede liquiditeit belangrijk?

Een goede liquiditeit is vooral belangrijk voor:

 • Uw eigen onderneming. Het is geruststellend als u weet dat u uw rekeningen op korte termijn kunt betalen. Is dat niet het geval, dan kunt u op tijd ingrijpen.
 • Leveranciers. Als u uw leveranciers met uitstel wil betalen, dan willen die graag (met zekerheid) weten of u ze ook op korte termijn kunt betalen.
 • Banken en andere financiële instellingen. Deze instellingen bekijken uw liquiditeit als u een lening aanvraagt. Ook zij willen zeker zijn dat u de rente en aflossing kunt terugbetalen.
 • Beleggers. Zij kijken naar uw liquiditeit om te voorspellen of uw bedrijf op termijn een dividend kan uitkeren.
FAQ

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Neem dan even contact met ons op. Als wij u niet kunnen helpen, dan vinden we mogelijk wel iemand in ons netwerk die u van dienst kan zijn.

Contact