Wiki

Rentabiliteit

Rentabiliteitsratio’s geven aan of een onderneming voldoende ‘rendabel’ is en op het vermogen voldoende winst maakt. De rentabiliteit of rendabiliteit (beide termen zijn correct) geeft dus aan hoeveel winst er behaald is met het geïnvesteerde vermogen. Hoe hoger het resultaat, hoe interessanter het bedrijf is voor beleggers en investeerders. Op deze wikipagina leest u alles wat u moet weten over rentabiliteit.

Rentabiliteit

Wat is rentabiliteit?

Rentabiliteit geeft de verhouding weer van de gemaakte winst ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen. Met andere woorden: het inkomen en het vermogen waarmee dit inkomen is verdiend. Voor de continuïteit van een bedrijf moet de winst op lange termijn voldoende zijn om uitkeringen (zoals dividend) te kunnen doen aan vermogensverschaffers en aandeelhouders. Het is dan ook deze ratio die aandeelhouders graag onder de loep nemen.

Wat is het verschil tussen liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit?

  • Solvabiliteit geeft aan of een bedrijf op lange termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.
  • Liquiditeit geeft aan of een bedrijf op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.
  • Rentabiliteit geeft weer hoeveel winst een bedrijf per geïnvesteerde euro maakt.

Hoe berekent u de rentabiliteit?

U kunt de rentabiliteit van een onderneming op drie manieren berekenen.

1. De rentabiliteit van het totale vermogen (RTV)

  • RTV = (bedrijfsresultaat / gemiddeld totaal geïnvesteerd vermogen) x 100%

2. De rentabiliteit van het eigen vermogen (REV)

  • REV = (winst na aftrek van interest en belastingen / gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen) x 100%

3. De rentabiliteit van het vreemde vermogen (RVV).

  • RVV = (betaalde interest / gemiddeld geïnvesteerd vreemd vermogen) x 100%

Let op! Bij een eenmanszaak, een vof of een commanditaire vennootschap moet voor een nauwkeurige berekening van de rendabiliteit het inkomen van de ondernemer van de winst afgetrokken worden. Dit bedrag gaat immers naar de ondernemer en telt dus niet mee in de rentabiliteit.

Waar vindt u gegevens om de rendabiliteit te berekenen?

U vindt de gegevens voor de berekening van de rentabiliteit in de winst- en verliesrekening en op de balans van een bedrijf. De balans is een onderdeel van de jaarrekening, die u kunt opvragen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België of bij Graydon. Het gemiddelde eigen, vreemde of totale vermogen berekent u door het vermogen aan het begin en aan het eind van het jaar bij elkaar op te tellen en te delen door twee.

Wat is een goede rentabiliteit?

De uitdaging is om een zo laag mogelijke RVV te bereiken (hoe goedkoper vreemd vermogen wordt aangetrokken, hoe beter) en een zo hoog mogelijke REV (wat het bedrijf aantrekkelijker maakt voor aandeelhouders). Of de rentabiliteit uiteindelijk goed of slecht is, hangt vooral af van hoe het resultaat scoort tegenover vergelijkbare bedrijven.

Als bijvoorbeeld bedrijf A een rentabiliteit heeft van 2% en Bedrijf B van 9%, dan doet Bedrijf B het beter. Want op elke geïnvesteerde euro maakt het immers 9 cent winst (en Bedrijf A slechts 2 cent). Bedrijf B zal dus waarschijnlijk ook meer dividend uitkeren. Een goed percentage hangt ook af van de branche en de markt. Gemiddeld mag u uitgaan van een rentabiliteit van 5% tot 10%, al bevestigen uitzonderingen hier de regel.

Waarom is een goede rendabiliteit belangrijk?

De rentabiliteit zegt iets over de winstgevendheid. De winstgevendheid is dan weer belangrijk om te groeien, te investeren en om financiële tegenvallers op te vangen. Vooral vermogensverschaffers (banken en investeerders) vinden het dan ook een belangrijke ratio. Hoe hoger de rentabiliteit, hoe ‘rendabeler’ hun investering meestal wordt. Hun risico neemt af met een hogere rendabiliteit en de kans op een hoger dividend neemt toe.

Hoe kunt u uw rentabiliteit verbeteren?

Of u goed of zwak scoort op vlak van rendabiliteit, kunt u onder andere ontdekken door uw cijfers te vergelijken (benchmarken) met uw concurrenten. Blijkt uw rendabiliteit relatief laag, dan kunt u de volgende acties ondernemen om ze te verbeteren:

  • Trek vreemd vermogen aan, zodat u de rentabiliteit van uw eigen vermogen kunt verbeteren (het ‘hefboomeffect’ of ‘financial leverage’). Dit werkt echter alleen als iedere euro totaal vermogen meer oplevert dan een euro aan vreemd vermogen kost. Hierbij kijkt u dus of uw RTV hoger is dan uw RVV. 
  • Verlaag uw kosten, want dan kunt u met eenzelfde aantal euro´s meer doen. Breng uw leveranciers eens in kaart. Misschien kunt u wel slimmer inkopen of een korting bedingen? Of u kunt misschien sleutelen aan andere kosten?
  • Verhoog uw omzet. Kunt u bijvoorbeeld de prijszetting van uw producten aanpassen?
  • Verbeter de omloopsnelheid van uw werkkapitaal. Hoe efficiënter u uw beschikbare vermogen gebruikt, hoe beter. Over werkkapitaal leest u meer op deze pagina.
FAQ

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Neem dan even contact met ons op. Als wij u niet kunnen helpen, dan vinden we mogelijk wel iemand in ons netwerk die u van dienst kan zijn.

Contact