Teistert een faillissementsgolf de Brusselse horeca?
Terug naar overzicht
blog

RegSol, een succesvol digitaal platform voor de insolventie

Het insolventieplatform RegSol werd op 1 april 2017 operationeel. Het is waarschijnlijk de enige échte vooruitgang in de hervorming van de wet op de insolventie der ondernemingen (faillissementswet).

In een recent artikel stelden wij u verschillende aspecten voor van de wijzigingen in de insolventiewetgeving. Hieruit bleek duidelijk dat in deze snel doorgevoerde hervorming nog heel wat tekortkomingen zaten. Toch moeten we ook aandacht besteden aan het succes van RegSol, het Centrale Register Solvabiliteit. Een inspanning tot digitalisering die haar vruchten afwerpt.

Adieu papier

Lange procedures op papier vervangen door een digitale oplossing heeft uiteraard zijn voordelen. Tijdwinst, een lagere werklast en uiteindelijk een verhoogde efficiëntie en rendabiliteit. Een echte uitdaging. De technologie heeft de noden van de wet kunnen invullen en vergemakkelijkt het leven van curatoren, consulaire rechters en griffiers. Maar ook en vooral dat van de schuldeisers. Het geeft toegang tot informatie aan elke betrokken stakeholder.

Met de inwerkingtreding van Boek XX over de wet inzake insolventie van ondernemingen op 1 mei 2018, ontplooit RegSol nieuwe functionaliteiten voor een uitgebreid aantal betrokkenen en een groter aantal officiële documenten, o.a. op het gebied van schrappingen. RegSol heeft ook betrekking op alle fases van de procedure voor gerechtelijke reorganisatie, zegt Christophe Bourtembourg, advocaat aan de Brusselse balie en gespecialiseerd in ondernemingen in moeilijkheden.

Het is ook de bedoeling dat het platform nieuwe evoluties integreert in functie van de nieuwe besluiten die zullen genomen worden.

Openbaar luik – transparantie van de informatie

Het openbare gedeelte staat vooral ten dienste van de schuldeisers, die er digitaal hun schuldvorderingen kunnen neerleggen, en van de belanghebbenden.

Het platform is er zowel voor de procedures in verband met falingen als voor de GR (gerechtelijke reorganisatie). Mr Ouchinsky merkt op dat, ten tijde van het papier, veel schuldeisers en belanghebbenden niet op de hoogte waren van alle tools en beschermingsmaatregelen die door de wet werden voorzien. Ze lieten bij wijze van spreken alles maar op hun beloop gaan. Die groep heeft nu geen excuus meer want de toegang tot de nodige informatie is erg vereenvoudigd. Alles wat u moet doen is u inschrijven. U kunt de lijsten van schuldeisers of het plan tot gerechtelijke reorganisatie vanop afstand inkijken. U hoeft u niet meer te verplaatsen, er is geen papieren post meer, enz. …

De interface zorgt ervoor dat schuldeisers gegarandeerd beschikken over alle informatie die betrekking heeft op alle fases van de gerechtelijke reorganisatie. Zo vermijdt men vele fouten, temeer omdat de oude papieren formulieren niet overal op dezelfde manier werden aangewend en niet hetzelfde betekenden.

Lichtere procedures

In het kader van de GR met collectief akkoord, het vroegere gerechtelijke akkoord, moesten alle schuldeisers op voorhand samenkomen voor een stemming. De rechtbank van Brussel bijvoorbeeld eiste zelfs een speciaal mandaat om te bewijzen dat men de advocaat was van en men dus mocht stemmen. Mr Ouchinsky maakt zelfs melding van gevallen waarbij advocaten op die manier hun cliënten tijdens de zitting niet konden vertegenwoordigen.

Dat soort situaties zullen zich nu echter niet meer voordoen. Mr Ouchingsky : “De advocaat van de debiteur kan over een procuratie beschikken. Alles kan via RegSol ingegeven worden. Het is dus allemaal flink vereenvoudigd. En dit betekent dat een aantal kleine boefjes, die profiteerden van het gebrek aan informatie, het nu moeilijker zullen hebben.”

Uiteindelijk is het enige échte probleem van RegSol, het relatieve gebrek aan bekendheid. Het grote publiek is er nog niet voldoende van op de hoogte.

Privé-luik voor de bevoorrechte actoren

Het privé-luik is voorbehouden voor magistraten, curatoren en griffiers en maakt hun administratieve taak gevoelig lichter.

Voornaamste voordelen van RegSol

Mr Ouchinsky en Mr Bourtembourg vatten de voornaamste voordelen van het RegSol-platform als volgt samen :

  • Snellere communicatie tussen de spelers.
  • Meer transparantie over de rechten en de plichten van de schuldeisers die in een bepaalde volgorde willen instappen en over de termijnen die ze op dit gebied moeten respecteren.
  • Uitgebreide toegang tot de informatie met betrekking tot de gefailleerden, maar vooral het feit dat u altijd en overal toegang heeft. U hoeft niet meer ter plaatse te gaan, wat de kost van 6 euro (om toegang te krijgen tot alle informatie) meer dan waard is. Temeer omdat u voor die 6 € toegang heeft tot het dossier dat door de curator met nieuwe aktes voortdurend bijgewerkt wordt.

Graydon, partner van RegSol

Meester Alain Zenner, die geïnterviewd werd naar aanleiding van zijn boek Le droit de l'insolvabilité : analyse panoramique de la réforme zet nog eventjes de uitdagingen van RegSol op een rijtje.

"De beleidsmakers willen op een digitale manier een pak informatie zoals bijvoorbeeld balansen en RSZ-dagvaardingen ter beschikking stellen van de rechtbanken. Een mooi initiatief van de regering."

Het valt echter wel te betreuren dat de vooropgestelde signalen onvoldoende zijn om de ondernemingen te detecteren die effectief in moeilijkheden zouden kunnen geraken.

Nog meer informatie voor een betere opsporing

De consulaire rechters zijn zelf vragende partij voor bijkomende informatie, laten we zeggen oranje knipperlichten. Graydon heeft alles in gereedheid gebracht om hen die gegevens te verstrekken. Dit betekent concreet dat RegSol aan de consulaire rechters de mogelijkheden zal geven om deze informatie te kunnen raadplegen over individuele dossiers.

De consulaire rechters belast met de opsporing kunnen ons nu vragen stellen over eender welk onderneming. Maar ook andere actoren zullen nood hebben aan informatie, zoals rechtbanken en ook aan hen zullen we die info verstrekken.

Volgens Mr Zenner zijn de knipperlichten die door de wet voorzien worden onvoldoende en kunnen ze de ondernemingen die op fraude uit zijn niet opsporen. En dat zijn nu net de bedrijven die de wetgever wil uitschakelen. Met de wettelijke signalen lukt het echter niet om dit doelgericht te doen. Vandaar de noodzaak om het aantal knipperlichten op te voeren. Een rol die voor Graydon is weggelegd.

Uiteindelijk is het enige echte probleem van RegSol haar gebrek aan bekendheid. Het grote publiek is er nog niet voldoende van op de hoogte : www.regsol.be.

Gelijkaardige publicaties